African Moths Gambia


     

Achaea basilewskyi Berio, 1954

 

SYNONYMS


SPECIES IN GENUS :- 85
albicilia, albifimbria, albitermia, basilewskyi, boris, canuta, catella, catocalina, catocaloides, chrysopera, dasybasis, determinata, durfa, echo, ezea, ezeoides, faber, finita, illustrata, indeterminata, indicabilis, infinita, intercisa, jamesoni, klugii, leucopasa, leinardi, mormoides, oblita, obvia, occidens, oedipodina, praestans, thermopera, trapezoides, violaceofascia, xanthodera, xantheroptera,

 

DISTRIBUTION
Gabon, DRCongo,

 

LARVAL FOODPLANTS
Unknown,

Achaea basilewskyi
Upperside (GA)
 
Underside (GA)
 
Distribution Map
Achaea basilewskyi   Achaea basilewskyi   Map
Photo © JL. Albert
 
Photo © JL. Albert
 
 
 
m     m