African Moths Gambia


     

Somatina lia Prout L.B, 1915

 

SYNONYMSSPECIES IN GENUS :- 27
accraria, apicipuncta, centrophora, chalyboeata, ctenophora, figurata, fletcheri, fraus, fungifera, hombergi, impunctulata, ioscia, irregularis, lemairei, lia, mozambica, nucleata, probleptica, prouti, pythiaria, rhodochila, sanctithomae, sedata, subviridata, syneorus, vestalis, virginalis,

 

DISTRIBUTION
Comoros, Madagascar, Reunion,

 

LARVAL FOODPLANTS
Unknown,

 

Somatina lia

 

Live (RE)
 
 
Distribution map
Somatina lia    
Map
Photo © M. Bippus