African Moths Gambia
Chlumetia borbonica
 
Eutelia amatrix
 
Eutelia callichroma
 
Eutelia discitriga
 

Eutelia gaedei

 
Eutelia histrio
Chlumetia borbonica   Eutelia amatrix   Eutelis callichroma   Eutelis discitriga   Eutelia gaedei   Eutelia histrio
 
 
 
 
 
Eutelia snelleni
 
Eutelia subrubens
 
Marathyssa cuneata
 
 
 
Eutelia snelleni   Eutelia subrubens   Marathyssa cuneata