African Moths Gambia
Apostibes halmyrodes
 
Eretmocera fuscipennis
 
Eretmocera fuscipennis
 
Eretmocera laetissima
 
Eretmocera scatospila
 
Scythris aarviki
Apostibes halmyrodes   Eretmocera fuscipennis   Eretmocera fuscipennis   Eretmocera laetissima   Eretmocera scatospila   Scythris aarviki
 
 
 
 
 
Scythris agassizi
 
Scythris albonigrella
 
Scythris balantiella
 
Scythris bjoernstadi
 
Scythris capnofasciae
 
Scythris catuliformis
Scythris agassizi   Scythris albonigrella   Scythris balantiella   Scythris bjoernstadi   Scythris capnofasciae   Scythris catuliformis
 
   
 
 
Scythris coniobliquella
 
Scythris cricetinaeformis
 
Scythris jurateae
 
Scythris kingstoni
 
Scythris lamprochalca
 
Scythris latebrosa
Scythris coniobliquella   Scythris cricetinaeformis   Scythris jurateae   Scythris kingstoni   Scythris lamprochalca   Scythris latebrosa
 
 
 
 
 
Scythris leifi
 
Scythris mpalensis
 
Scythris mulanjensis
 
Scythris pelinaula
 
Scythris somangensis
 
Scythris leifi   Scythris mpalensis   Scythris mulanjensis   Scythris pelinaula   Scythris somangensis  
 
 
 
   
Next >>