African Moths Gambia
Ethmia anikini
 
Ethmia austronamibiensis
 
Ethmia circumdatellus
 
Ethmia coscineutis
 
Ethmia judicialis
 

Ethmia sabiella

Ethmia anikini   Ethmia austronamibiensis   Ethmia circumdatellus   Ethmia coscineutis   Ethmia judicialis   Ethmia sabiella
 
 
 
 
 
Ethmia sp1
 
Ethmia sp2
 
Ethmia sp3
 
Ethmia sp4
 
 
Ethmia sp1   Ethmia sp2   Ethmia sp3   Ethmia sp4    
 
   
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
   
<< Previous Next >>