African Moths Gambia
Mesocelia monticola
 
Metajana chanleri
 
Metajana chanleri
 
Metajana marshalli
 
Mimopacha brunnea
 
Mimopacha brunnea
Mesocelia monticola   Metajana chanleri   Metajana chanleri   Metajana marshalli   Mimopacha brunnea   Mimopacha brunnea
 
 
 
 
 
Mimopacha cinerescens
 
Mimopacha excavata
 
Mimopacha gerstaeckerii
 
Mimopacha knoblauchii
 
Mimopacha sp1
 
Morongea arnoldi
Mimopacha cinerescens   Mimopacha excavata   Mimopacha gerstaeckerii   Mimopacha knoblauchii   Mimopacha sp1   Morongea arnoldi
 
 
 
 
 
Morongea flavipicta
 
Ocinaropsis obscura
 
Ocinaropsis sp1
 
Odontocheilopteryx dollmani
 
Odontocheilopteryx maculata
 
Odontocheilopteryx myxa
Morongea flavipicta   Ocinaropsis obscura   Ocinaropsis sp1   Odontocheilopteryx dollmani   Odontocheilopteryx maculata   Odontocheilopteryx myxa
 
 
 
 
 
                     
Odontocheilopteryx obscura
 
Odontocheilopteryx phoneus
 
Odontocheilopteryx scilla
 
Odontogama nigricans
 
Odontopacha fenestrata
 
Opistodontia supramalis
Odontocheilopteryx obscura   Odontocheilopteryx phoneus   Odontocheilopteryx scilla   Odontogama nigricans   Odontopacha fenestrata   Opistodontia supramalis
 
 
 
 
 
Pachymeta contraria
 
Pachymeta immunda
 
Pachymeta semifasciata
 
Pachymetana sp2
 
Pachyna subfascia
 
Pachytrina crestalina
Pachymeta contraria   Pachymeta immunda   Pachymeta semifasciata   pachymetana sp2   Pachyna subfascia   Pachytrina crestalina
 
 
 
 
 
Pachytrina honrathii
 
Pachytrina honrathii
 
Pachytrina sp1
 
Pallastica meloui
 
Pallastica meloui
 
Pallastica mesoleuca
Pachytrina honrathii   Pachytrina honrathii   Pachytrina sp1   Pallastica meloui   Pallastica meloui   Pallastica mesoleuca
 
 
 
 
 
Pallastica pallens
 
Pallastica sericeofasciata
 
Pallastica sp1
 
Philotherma apithana
 
Philotherma brunnea
 
Philotherma jacchus
Pallastica pallens   Pallastica sericeofasciata   Pallastica sp1   Philotherma apithana   Philotherma brunnea   Philotherma jacchus
 
 
 
 
 
Philotherma jacchus
 
Philotherma rennei
 
Philotherma rosa
 
Philotherma rosa
 
Philotherma sordida
 
Philotherma spargata
Philotherma jacchus   Philotherma rennei   Philotherma rosa   Philotherma rosa   Philotherma sordida   Philotherma spargata