African Moths Gambia
Chiasmia affinis
 
Chiasmia ammodes
 
Chiasmia angolaria
 
Chiasmia assimilis
 
Chiasmia brongusaria
 
Chiasmia butaria
Chiasmia affinis   Chiasmia ammodes   Chiasmia angolaria   Chiasmia assimilis     Chiasmia butaria
 
 
 
 
 
Chiasmia calvifrons
 
Chiasmia confuscata
 
Chiasmia contaminata
 
Chiasmia conturbata
 
Chiasmia costicommata
 
Chiasmia crassata
Chiasmia calvifrons   Chiasmia confuscata   Chiasmia contaminata   Chiasmia conturbata   Chiasmia costicommata   Chiasmia crassata
 
   
 
 
Chiasmia curvilineata
 
Chiasmia deceptrix
 
Chiasmia feraliata
 
Chiasmia fulvimargo
 
Chiasmia fulvisparsa
 
Chiasmia furcata
Chiasmia curvilineata   Chiasmia deceptrix   Chiasmia feraliata   Chiasmia fulvimargo   Chiasmia fulvisparsa   Chiasmia furcata
 
 
 
 
 
                     
Chiasmia geminilinea
 
Chiasmia grimmia
 
Chiasmia grisescens
 
Chiasmia gyliura
 
Chiasmia inaequilinea
 
Chiasmia inconspicua
Chiasmia geminilinea   Chiasmia grimmia   Chiasmia grisescens   Chiasmia gyliura   Chiasmia inaequilinea   Chiasmia inconspicua
 
 
 
   
Chiasmia inquinata
 
Chiasmia interrupta
 
Chiasmia johnstoni
 
Chiasmia kilimanjarensis
 
Chiasmia majestica
 
Chiasmia multistrigata
Chiasmia inquinata   Chiasmia interrupta   Chiasmia johnstoni   Chiasmia kilimanjarensis   Chiasmia majestica   Chiasmia multistrigata
 
 
 
 
 
Chiasmia natalensis
 
Chiasmia normata
 
Chiasmia nubilata
 
Chiasmia obliquilineata
 
Chiasmia parallacta
 
Chiasmia plutocripsis
Chiasmia natalensis   Chiasmia normata   Chiasmia nubilata   Chiasmia obliquilineata   Chiasmia parallacta   Chiasmia plutocripsis
 
 
 
 
 
Chiasmia procidata
 
Chiasmia puerilis
 
Chiasmia rectilinea
 
Chiasmia rectistriaria
 
Chiasmia rhabdophora
 
Chiasmia semialbida
Chiasmia procidata   Chiasmia puerilis   Chiasmia rectilinea   Chiasmia rectistriaria   Chiasmia rhabdophora   Chiasmia semialbida
 
 
 
 
 
Chiasmia simplicilinea
 
Chiasmia streniata
 
Chiasmia subcurvaria
 
Chiasmia subvaria
 
Chiasmia sudanata
 
Chiasmia suriens
Chiasmia simplicilinea   Chiasmia streniata   Chiasmia subcurvaria   Chiasmia subvaria   Chiasmia sudanata   Chiasmia suriens