African Moths Gambia
Acanthovalva focularia
 
Acanthovalva inconspicuaria
 
Acrasia crinita
 
Aphilopota nubilata
 
Aphilopota patulata
 

Aphilotpota Sp2

Acanthovalva focularia   Acanthovalva inconspicuaria   Acrasia crinita   Aphilopota nubilata   Aphilopota patulata   Aphilopota sp2
         
Aphilopota sp3
 
Aphilopota sp4
 
Argyrophora arcaulis
 
Argyrophora trofonia
 
Ascotis reciprocaria
 
Ascotis selenaria
Aphilopota sp3   Aphilopota sp4   Argyrophora arcualis   Argyrophora trofonia   Ascotis reciprocaria   Ascotis selenaria
         
Biston abruptaria
 

Biston edwardsi

 

Cabera strigata

 
Callioratis abraxas
 

Callioratis abraxas

 

Callioratis grandis

Biston abruptaria   Biston edwardsi   Cabera strigata   Callioratis abraxas   Callioratis abraxas   Callioratis grandis
     
   
                     
Celidomphax rubrimaculata
 
Chiasmia affinis
 

Chiasmia angolaria

 
Chiasmia assimilis
 

Chiasmia brongusaria

 

Chiasmia butaria

Celidomphax rubrimaculata   Chiasmia affinis   Chiasmia angolaria   Chiasmia assimilis   Chiasmia brongusaria   Chiasmia butaria
     
   
Chiasmia conturbata
 
Chiasmia costicommata
 
Chiasmia crassata
 
Chiasmia deceptrix
 
Chiasmia fulvisparsa
 
Chiasmia furcata
Chiasmia conturbata   Chiasmia costicommata   Chiasmia crassata   Chiasmia deceptrix   Chiasmia fulvisparsa   Chiasmia furcata
 
 
 
 
 
Chiasmia grisescens
 
Chiasmia inaequilinea
 
Chiasmia inconspicua
 
Chiasmia interrupta
 
Chiasmia johnstoni
 
Chiasmia kilimanjarensis
Chiasmia grisescens   Chiasmia inaequilinea   Chiasmia inconspicua   Chiasmia interrupta   Chiasmia johnstoni   Chiasmia kilimanjarensis
 
 
 
 
 
Chiasmia majestica
 
Chiasmia multistrigata
 
Chiasmia normata
 
Chiasmia nubilata
 
Chiasmia obliquilineata
 
Chiasmia observata
Chiasmia majestica   Chiasmia multistrigata   Chiasmia normata   Chiasmia nubilata   Chiasmia obliquilineata   Chiasmia observata
 
 
 
 
 
Chiasmia parallacta
 
Chiasmia plutocripsis
 
Chiasmia procidata
 
Chiasmia procidata
 
Chiasmia rectilinea
 
Chiasmia rectistriaria
Chiasmia parallacta   Chiasmia plutocripsis   Chiasmia procidata   Chiasmia procidata   Chiasmia rectilinea   Chiasmia rectistriaria