African Moths Gambia


     

Achaea basilewskyi Berio, 1954

 

SYNONYMS


SPECIES IN GENUS :- 82
albicilia, albifimbria, basilewskyi, boris, catella, catocaloides, dasybasis, durfa, echo, ezea, faber, finita, illustrata, indicabilis, leucopasa, leinardi, mercatoria, mormoides, occidens, oedipodina, praestans, sordida, trapezoides, violaceofascia, xantherodera,

 

DISTRIBUTION
Gabon, DRCongo,

 

LARVAL FOODPLANTS
Unknown,

Achaea basilewskyi
Upperside (GA)
 
Underside (GA)
 
Distribution Map
Achaea basilewskyi   Achaea basilewskyi   Map
Photo: JL. Albert
 
Photo: JL. Albert
 
 
 
m     m