African Moths Gambia
Aporodes floralis
 
Autocharis fessalis
 
Autocharis jacobsalis
 
Autocharis Sp2
 
Blepharucha zaide
 
Euctenospila castalis
Aporodes floralis   Autocharis fessalis   Autocharis jacobsalis   Autocharis Sp2   Blepharucha zaide   Euctenospila castalis
 
 
 
 
 
Heortia ocellata
 
Heortia plumbatalis
 
Pseudonoorda rubricostalis
 
Tegostoma bipartalis
 
Tegostoma comparalis
 
Tegostoma sp1
Heortia ocellata   Heortia plumbatalis   Pseudonoorda rubricostalis   Tegostoma bipartalis   Tegostoma comparalis   Tegostoma sp1
 
   
 
 
Tegostoma sp2
 
Viettessa margaritalis
 
Viettessa sp1
 
 
 
Tegostoma sp2   Viettessa margaritalis   Viettessa sp1      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
   
Next >>